പേജുകള്‍‌

Sunday, August 21, 2011

ARIRANG(2011)

ARIRANG
Directed by Kim Ki-duk
Country:South Korea
Runtime:100min


Arirang is
about Kim Ki-duk
playing 3 roles in 1.
Through Arirang I climb over one hill in life.
Through Arirang I understand human beings, thank the nature, and accept my life as it is now.

We are now...
in the terrestrial world lurking with desires,
in the ghostly world lurking with sorrow
in the imaginary world lurking with dreams,
with no beginning nor end,
slowly going crazy.

What is affection that it still remains all around me decaying?
It’s still stuck to the crown of my head, testing my emotions.
It’s still hiding deep within my heart, testing my sense of compassion.
If I didn’t give my heart, they would be bad people erased from memories but if I gave my heart, I couldn’t let them go till the day that I die as despicable people.
Ah...
Arirang
Alright
Let’s mercilessly kill each other in our hearts till we die.

Even today
I hold back as I get angry
I laugh as I get jealous
I love as I despise
And forgive as I quiver with the urge to kill.
Wait
I will kill
Myself, who remembers you.


South Korea, winter 2010-11. Film-maker Kim Ki-duk is shown living in a skeletal hillside home in the country, with just a cat for company. He chops his own wood, eats plain, simple food, sleeps in a tent inside the house and, claiming to be unable to make films any longer, interviews himself in a confessional-cum-obituary. Occasionally, he sings the melancholic Korean folk song Arirang. Finally, he drives into Seoul to take vengeance against those who "betrayed" him.


1 comment:

  1. സംഭവം കൈയിൽ കിട്ടിയിട്ട് 1 മാസം ആയി srt എവിടെന്ന് കിട്ടും ഭായ്.. കൈയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലിസ്.. chipsettsr@gmail.com

    ReplyDelete