പേജുകള്‍‌

Friday, October 29, 2010

തട്ടുംമ്പോരത്തപ്പന്‍

തട്ടുംമ്പോരത്തപ്പന്‍(2010)
Short Film
Dir:Sudevan
Country:India,Kerala

പ്ലാനിംഗ് , വരൂ ,രണ്ടു എന്നീ മൂന്നു ഹൃസ്വ ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകനായ സുദേവന്റെ നാലാമത്തെ ചിത്രമാണ്‌ തട്ടുംമ്പോരത്തപ്പന്.
സുദേവന്റെ ചിത്രങ്ങളെകുറിച്ച് ബ്ലോഗില്‍ വന്നിട്ടുള്ള ചില കുറിപ്പുകള്‍ :

http://kaakadrushti.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
http://hksanthosh.blogspot.com/2009/09/blog-post_21.html

സുദേവന്‍ ഫോണ്‍ :09289118258

Optical Illusions

Optical Illusions(2009)
Director: Cristián Jiménez
Country: Chile

Vision, or lack thereof, is at the heart of Chilean director Cristián Jiménez’s first film. A charmingly quirky narrative set during winter in southern Chile which explores society's neuroses over appearances, surveillance and communication, this film focuses on three main characters: a once-blind skier terrorized by the world he now sees; a mall security guard smitten with a beautiful thief spotted over security cameras; and a loyal über-employee unceremoniously transferred to a dead-end job and trained by his company on how to behave like an unemployed person. All three men face the world mired in desires and circumstances they barely understand, where everything feels somewhat unreal, a lotlike an optical illusion. Sometimes humorous, sometimes melancholy, their stories are all essentially about dreams, wishes, and disappointments. As a child, Jiménez could not decide if he wanted to be a sociologist or a stand-up comedian and both perspectives on the absurdities of life are clearly included here.