പേജുകള്‍‌

Wednesday, August 11, 2010

ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ : വര്‍ക്കിംഗ്‌ മെന്‍ ഓഫ് ഓള്‍ കന്ട്രീസ് ,അക്കുമുലെട്റ്റ്

Capitalist manifesto:Working Men of all countries,
Accumulate
(2003)

Dir;Gok Kim & Sun Kim
Country:Korea
With their characteristic dark, manic wit, the Kim Brothers offer a sardonic parable of the logic of capitalism: the endless cycle of wealth production and profit and the endless cycle of desire and gratification, both running inexorably towards crisis -- as experienced when supply exceeds demand. The characters are an exploited vendor of porno videos, a teenage prostitute and a hooker who uses her physical assets as collateral for stakes in a floating crap game. The narrative loops and twists like a Moebius strip, while the various settings keep interfacing like spaces in an MC Escher hall of mirrors. Brilliantly original.

A strange and yet unique story about hoodlums who spend
most of their times either on gambling or dealing pornog-
raphies, high school students who sell their bodies, and
prostitutes. This film meticulously depicts how capitalism
reproduces ruling party and the opposition even in social
outsiders. The viewers may find its outrageous repetition
and bold description a bit odd, but then again its audacity
and joyousness make this eexcperimental film something
to remember.
Directors’ statement
Capitalism wants accumulation. It absolutely subsumes peo-
ple. Their labour power is nothing but an apparatus to help
capital circulate. The capitalist society where desire does
not produce capital, but capital produces desire, is where
we all live now. Capitalism evolves. It makes variations on a
deceptive method to expand the quality and quantity of
accumulation. Now desire becomes capital, capital becomes
desire – now capitalism relatively subsumes people. The
faster its accumulation gets, the bigger its desire gets.

No comments:

Post a Comment